OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Editor: Zhizhan Xu
 • Vol. 12, Iss. 10 — Oct. 1, 2014
 • pp: 100601–102703

Topics in this Issue

 
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Imaging Systems
 • Instrumentation, Measurement, and Metrology
 • Integrated Optics
 • Lasers and Laser Optics
 • Materials
 • Optical Devices
 • Quantum Optics
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

REGULAR PAPERS

Fiber Optics and Optical Communications

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 10, pp. 100601– (2014)
 • Ying Yu, Cheng Lei, Minghua Chen, Hongwei Chen, Sigang Yang, and Shizhong Xie

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 10, pp. 100602– (2014)
 • Min Zhang, Pengfei Luo, Xiaoxue Guo, Xiang Zhang, Dahai Han, and Qing Li

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 10, pp. 100603– (2014)
 • Yuanquan Wang and Nan Chi

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 10, pp. 100604– (2014)
 • Honglei Li, Xiongbin Chen, Junqing Guo, Danying Tang, Beiju Huang, and Hongda Chen

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 10, pp. 100605– (2014)
 • Zheng Yan, Yaochao Liu, and Xue Chen

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 10, pp. 100606– (2014)
 • Yiping Sun, Lixia Xi, Xianfeng Tang, Donghe Zhao, Yaojun Qiao, Xia Zhang, and Xiaoguang Zhang

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 10, pp. 100607– (2014)
 • Ju Wang, Zhifeng Li, Qiong Wu, Wenrui Wang, Shi Jia, and Jinlong Yu

Imaging Systems

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 10, pp. 101101– (2014)
 • Yinsheng Zhang, Yunli Long, and Kun Liu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 10, pp. 101102– (2014)
 • Zhenghua Wu, Mingjian Sun, Qiang Wang, Naizhang Feng, and Yi Shen

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 10, pp. 101201– (2014)
 • Xuan Lu, Zelong Xiao, and Jianzhong Xu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 10, pp. 101202– (2014)
 • Zhenling Yang, Wei Fang, Yang Luo, and Zhiwei Xia

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 10, pp. 101203– (2014)
 • Haiqiu Liu, Dong Wang, Dejie Yan, and Shuyan Xu

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 10, pp. 101204– (2014)
 • Wei Zhuang, Yelong Hong, Zhiwen Gao, Chuanwen Zhu, and Jingbiao Chen

Integrated Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 10, pp. 101301– (2014)
 • Yexin Wang, Fuqiang Zhou, and Yi Cui

Lasers and Laser Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 10, pp. 101401– (2014)
 • Junjiang Hu, Tao Meng, Huiye Chen, Lei Wen, Jingping Tang, Congjuan Wang, Ying Lin, Shubin Chen, Wei Chen, and Lili Hu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 10, pp. 101402– (2014)
 • Jian Lin, Lixin Xu, Shengbo Wang, and Haixiao Han

Materials

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 10, pp. 101601– (2014)
 • Yuanyuan Chen, Shanhong Huang, Xiaona Yan, and Jielong Shi

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 10, pp. 101602– (2014)
 • Yumei Wu, Xuhui Xu, Xue Yu, Buhao Zhang, Qianyue Li, and Jianbei Qiu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 10, pp. 101603– (2014)
 • Yongqian Li, Binbin Wang, Xiaolun Xu, and Lei Su

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 10, pp. 101604– (2014)
 • Baoan Liu, Guohang Hu, Qinghua Zhang, Xun Sun, and Xinguang Xu

Optical Devices

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 10, pp. 102301– (2014)
 • Jin Lu, Hongliang Ren, Shuqin Guo, Dongyuan Gu, Hao Wen, Yali Qin, Shouli Zhou, Weisheng Hu, and Chun Jiang

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 10, pp. 102302– (2014)
 • Jin Wook Kim, Nam Ho Kim, Seung Il Yoo, Jin Sung Kang, and Woo Young Kim

Quantum Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 10, pp. 102701– (2014)
 • Chaoying Zhao and 2 and Weihan Tan

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 10, pp. 102702– (2014)
 • Gu Lei, Li Lin, Qiao Zhongliang, Kong Lingyi, Yuan Huibo, Liu Yang, Dai Yin, Bo Baoxue, and Liu Guojun

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 10, pp. 102703– (2014)
 • Ningna Yu, Zhaoyue Dong, Jindong Wang, Zhengjun Wei, and Zhiming Zhang
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings

Announcements

More News