OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Editor: Zhizhan Xu
 • Vol. 12, Iss. 12 — Dec. 1, 2014
 • pp: 120401–123502

Topics in this Issue

 
 • Detectors
 • Diffraction and Gratings
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Image Processing
 • Imaging Systems
 • Instrumentation, Measurement, and Metrology
 • Lasers and Laser Optics
 • Materials
 • Medical Optics and Biotechnology
 • Nonlinear Optics
 • Other Areas of Optics
 • Scattering
 • Spectroscopy
 • Thin Films
 • X-ray Optics
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

REGULAR PAPERS

Detectors

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 120401–120401 (2014)
 • Qingzhao Wu, Li Gu, Zhiyong Tan, Chang Wang, and Juncheng Cao

Diffraction and Gratings

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 120501–120501 (2014)
 • Changlian Ma, Yongqing Huang, Xiaofeng Duan, and Xiaomin Ren

Fiber Optics and Optical Communications

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 120601–120601 (2014)
 • Sung-Man Kim and Hyun-Jun Lee

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 120602–120602 (2014)
 • Jing Li, TiGang Ning, Li Pei, Jingjing Zheng, Yueqin Li, Jin Yuan, Yiqun Wang, Chan Zhang, and Hongyao Chen

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 120603–120603 (2014)
 • Hongliang Ren, Jiaxing Cai, Jin Lu, Hao Wen, Linlin Xue, Yali Qin, Shuqin Guo, Shouli Zhou, and Weisheng Hu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 120604–120604 (2014)
 • Hui Tian, Ciming Zhou, Dian Fan, Yiwen Ou, and Dijia Yin

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 120605–120605 (2014)
 • Li Xiong, Dongsheng Zhang, Litong Li, and Yongxing Guo

Image Processing

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 121001–121001 (2014)
 • Xunbo Yu, Xinzhu Sang, Duo Chen, Peng Wang, Xin Gao, Tianqi Zhao, Binbin Yan, Chongxiu Yu, Daxiong Xu, and Wenhua Dou

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 121002–121002 (2014)
 • Xiabin Dong, Yongbin Zheng, Shengjian Bai, Wanying Xu, and Xinsheng Huang

Imaging Systems

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 121101–121101 (2014)
 • Yanjun Fu, Jie Yang, Zhigang Wang, and Haitao Wu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 121102–121102 (2014)
 • Di Wang, Chao Liu, Qionghua Wang, and Xin Zhou

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 121103–121103 (2014)
 • Ning Li, Xiaojing Lv, and Chunsheng Weng

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 121201–121201 (2014)
 • Maopeng Xia, Jianjun Li, Zhengqiang Li, Dongyang Gao, Weiwei Pang, Donghui Li, and Xiaobing Zheng

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 121202–121202 (2014)
 • Yongxin Yu and Yuhua Zhang

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 121203–121203 (2014)
 • Qijian Tang, Xiangjun Wang, and Qingping Yang

Lasers and Laser Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 121401–121401 (2014)
 • Yashuai Han, Shanlong Guo, Jie Wang, Huifeng Liu, Jun He, and Junmin Wang

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 121402–121402 (2014)
 • Juqiang Fang, Lan Jiang, Qiang Cao, Yanping Yuan, Liangti Qu, Ji'an Duan, and Yongfeng Lu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 121403–121403 (2014)
 • Jie Guo, Jinfeng Li, Peng Gao, Liangbi Su, Jun Xu, and Xiaoyan Liang

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 121404–121404 (2014)
 • Zheng Tan, Xianping Sun, Jun Luo, Yong Cheng, Xiuchao Zhao, Xin Zhou, Jin Wang, and Mingsheng Zhan

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 121405–121405 (2014)
 • Xiaofang Yang, Haitao Huang, Deyuan Shen, Heyuan Zhu, and Dingyuan Tang

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 121406–121406 (2014)
 • Hailong Yang, Junqing Meng, Xiuhua Ma, and Weibiao Chen

Materials

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 121601–121601 (2014)
 • Xuan Liu, Luoning Zhang, Jing Zhou, Jinwei Shi, Zhaona Wang, and Dahe Liu

Medical Optics and Biotechnology

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 121701–121701 (2014)
 • Zhenghua Wu, Mingjian Sun, Qiang Wang, Ting Liu, Naizhang Feng, Jie Liu, and Yi Shen

Nonlinear Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 121901–121901 (2014)
 • Lijuan Ge, Ming Shen, Taocheng Zang, and Lu Dai

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 121902–121902 (2014)
 • Fang Zhang, Qinghua Zhang, Bo Wang, Dawei Hu, Haohai Yu, Huaijin Zhang, Zhengping Wang, and Xinguang Xu

Scattering

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 122901–122901 (2014)
 • Tao Wang, Xiaoqing Li, and Xiaoling Ji

Spectroscopy

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 123001–123001 (2014)
 • Kun Fei, Xuemei Cheng, Xunli Yin, Haowei Chen, Jintao Bai, and Zhaoyu Ren

Thin Films

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 123101–123101 (2014)
 • Daisy Williams, Xiaoyi Bao, and Liang Chen

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 123102–123102 (2014)
 • Huinan Yang, Xiaolong Guo, Mingxu Su, and Xiaoshu Cai

X-ray Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 123401–123401 (2014)
 • Zhi Chen, Honglan Xie, Biao Deng, Guohao Du, Huaidong Jiang, and Tiqiao Xiao

Other Areas of Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 123501–123501 (2014)
 • Ya Su, X. Steve Yao, Zhuo Meng, Longzhi Wang, Haimin Yu, and Tiegen Liu

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 12, pp. 123502–123502 (2014)
 • Wen Dai, Youjian Song, Bo Xu, Amos Martinez, Shinji Yamashita, Minglie Hu, and Chyingyue Wang
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings

Announcements

More News