OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Editor: Zhizhan Xu
 • Vol. 10, Iss. 7 — Jul. 1, 2012
 • pp: 070601–072901

Topics in this Issue

 
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Instrumentation, Measurement, and Metrology
 • Lasers and Laser Optics
 • Machine Vision
 • Materials
 • Medical Optics and Biotechnology
 • Nonlinear Optics
 • Scattering
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

REGULAR PAPERS

Fiber Optics and Optical Communications

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 7, pp. 070601–070601 (2012)
 • He Wen, Jinxin Liao, Xiaoping Zheng, Hanyi Zhang, and Yili Guo

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 7, pp. 070602–070602 (2012)
 • Min Zhang, Shanfeng Li, Nuannuan Shi, Yiying Gu, Pengsheng Wu, and Xiuyou Han and Mingshan Zhao

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 7, pp. 070603–070603 (2012)
 • Feng Xu, Can Li, Dongxu Ren, Lu Lu, Weiwei Lv, Fei Feng, and Benli Yu

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 7, pp. 070604–070604 (2012)
 • Kejiang Zhou, Shuming Pan, Nam Quoc Ngo, and Xulin Zhang

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 7, pp. 070605–070605 (2012)
 • Shumin Zou, Yiguang Wang, Yufeng Shao, Junwen Zhang, Jianjun Yu, and Nan Chi

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 7, pp. 070606–070606 (2012)
 • Xiaoyuan Cao, Bingbing Wu, Xiaobin Hong, Jian Wu, and Jintong Lin

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 7, pp. 070607–070607 (2012)
 • Jing Zhang, Hao Sun, Qiangzhou Rong, Yue Ma, Lei Liang, Qinfang Xu, Pei Zhao, Zhongyao Feng, Manli Hu, and Xueguang Qiao

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 7, pp. 070608–070608 (2012)
 • Lei Liu, Min Zhang, Mingtao Liu, and Xiaopin Zhang

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 7, pp. 070609–070609 (2012)
 • Ying Zhang, Weiwen Zou, Xinwan Li, Jingwei Mao, Wenning Jiang, and Jianping Chen

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 7, pp. 071201–071201 (2012)
 • Hua Liu

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 7, pp. 071202–071202 (2012)
 • Bofan Wang, Zhongliang Li, and Xiangzhao Wang

Lasers and Laser Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 7, pp. 071401–071401 (2012)
 • Shubao Zhang, Lin Guo, Menglong Li, Ling Zhang, Xin Yan, Wei Hou, Xuechun Lin, and Jinmin Li

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 7, pp. 071402–071402 (2012)
 • Baoquan Yao, Wei Wang, Kuaikuai Yu, Gnag Li, and Yuezhu Wang

Machine Vision

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 7, pp. 071501–071501 (2012)
 • Zimiao Zhang, Changku Sun, and Peng Wang

Materials

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 7, pp. 071601–071601 (2012)
 • Xiaodan Wang, Hongmin Mao, Chunlan Ma, Jun Xu, and Xionghui Zeng

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 7, pp. 071602–071602 (2012)
 • Jia Ding, Youkuo Chen, Wei Chen, Lili Hu, and G. Boulon

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 7, pp. 071603–071603 (2012)
 • Shan Guan, Ying Tian, Yanyan Guo, Lili Hu, and Junjie Zhang

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 7, pp. 071604–071604 (2012)
 • Munazza Zulfiqar Ali

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 7, pp. 071605–071605 (2012)
 • Jinshuo Mei, Qun Wu, and Kuang Zhang

Medical Optics and Biotechnology

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 7, pp. 071701–071701 (2012)
 • Sheng Wang, Qiong Wu, and Zichun Hua

Nonlinear Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 7, pp. 071901–071901 (2012)
 • Yang Fan, Zhiguo Jiang, and Lufeng Yao

Scattering

 • Chinese Optics Letters Vol. 10, Iss. 7, pp. 072901–072901 (2012)
 • Jiacheng Hu, Fuchang Chen, Chengtao Zhang, and Zunqi Lin
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings