OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Editor: Zhizhan Xu
 • Vol. 11, Iss. 11 — Nov. 1, 2013
 • pp: 110101–113301

Topics in this Issue

 
 • Atmospheric and Oceanic Optics
 • Detectors
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Fourier Optics and Signal Processing
 • Imaging Systems
 • Lasers and Laser Optics
 • Materials
 • Nonlinear Optics
 • Optical Devices
 • Optics at Surfaces
 • Optics in Computing
 • Optoelectronics
 • Physical Optics
 • Scattering
 • Vision, Color, and Visual Optics
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

REGULAR PAPERS

Atmospheric and Oceanic Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 110101– (2013)
 • Zhaoying Zheng, Changwei Li, Bangming Li, and Sijiong Zhang

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 110102– (2013)
 • Linyan Cui, Bingdang Xue, Wenyue Zhu, Xiangzhi Bai, Xiaoguang Cao, and Fugen Zhou

Detectors

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 110401– (2013)
 • Yonghong Yan, Lai Wei, Xianlun Wen, Yuchi Wu, Zongqing Zhao, Bo Zhang, Bin Zhu, Wei Hong, Leifeng Cao, Zeen Yao, and Yuqiu Gu

Fiber Optics and Optical Communications

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 110601– (2013)
 • Jian Zheng, Hongxia Bie, Xuekun Zhang, Chunyang Lei, Ming Fang, Sha Li, and Zhe Kang

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 110602– (2013)
 • Zhengtong Wei, Zhangqi Song, Xueliang Zhang, Yang Yu, and Zhou Meng

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 110603– (2013)
 • Yingyu Yu, Lan Jiang, Benye Li, Zhitao Cao, and Sumei Wang

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 110604– (2013)
 • Lingyun Ye, Ju Wang, Hao Hu, Jinlong Yu, and Kaichen Song

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 110605– (2013)
 • Yiyuan Xie and Zhu Yang

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 110606– (2013)
 • Jianguo Yu, Xinying Li, Jianjun Yu, and Nan Chi

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 110607– (2013)
 • Dejun Feng, Guanxiu Liu, Maosen Zhang, and Dongfang Jia

Fourier Optics and Signal Processing

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 110701– (2013)
 • Juanying Zhao, Peng Zhang, Dongmei Deng, Cibo Lou, Daohong Song, Jingjiao Liu, and Zhigang Chen

Imaging Systems

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 111101– (2013)
 • Jinqiu Sun, Haisen Li, Haichao Zhang, Yanning Zhang, and Desheng Wen

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 111102– (2013)
 • Tongzhou Wang, Liping Xie, Haley Huang, Xin Li, Ruliang Wang, Guang Yang, Yanan Du, and Guoliang Huang

Lasers and Laser Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 111401– (2013)
 • Deqiao Xie, Jianfeng Zhao, Yongai Qi, Yue Li, Lida Shen, and Meng Xiao

Materials

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 111601– (2013)
 • Shaolin Xue, Shuxian Wu, Ying Qiu, and Ming Lu

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 111602– (2013)
 • Bo Na, Jinhui Shi, Chunying Guan, and Zhengping Wang

Nonlinear Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 111901– (2013)
 • Xiaoqing Li, Jing Yang, Xinzhi Sheng, Jingyuan Zhang, Dafu Cui, Qinjun Peng, and Zuyan Xu

Optics in Computing

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 112001– (2013)
 • Zhen Chen, Li Gu, Zhiyong Tan, Chang Wang, and Juncheng Cao

Optical Devices

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 112301– (2013)
 • Shengzhi Sun, Liangbi Su, Yufeng Yuan, and Zhenrong Sun

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 112302– (2013)
 • Yaobo Liu, Weizheng Yuan, Dayong Qiao, Meng Wu, Xuan Yang, and Bin Lian

Optics at Surfaces

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 112401– (2013)
 • Zongqiang Chen, Jing Chen, Yudong Li, Jun Qian, Jiwei Qi, Jingjun Xu, and Qian Sun

Optoelectronics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 112501– (2013)
 • Xiuhuan Liu, Yi Li, Zhanguo Chen, Mingli Li, Gang Jia, Yanjun Gao, Lixin Hou, Shuang Feng, Xinlu Li, and Qi Wang

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 112502– (2013)
 • Alireza Samavati, Zulkafli Othaman, Sib Krishna Ghoshal, and Samad Zare

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 112503– (2013)
 • M. Khosravi, R. A. Sadeghzadeh, and M. S. Abrishamian

Physical Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 112601– (2013)
 • Juanjuan Zheng, Baoli Yao, Yanlong Yang, Ming Lei, Peng Gao, Runze Li, Shaohui Yan, Dan Dan, and Tong Ye

Scattering

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 112901– (2013)
 • Hong Qi, Biao Zhang, Yatao Ren, Liming Ruan, and Heping Tan

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 112902– (2013)
 • Yuan Ge, Jiulin Shi, Kaixing Zhu, and Xingdao He

Vision, Color, and Visual Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 11, pp. 113301– (2013)
 • Yuqi Li, Dongming Lu, and Lei Zhao
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings