OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Editor: Zhizhan Xu
 • Vol. 11, Iss. 12 — Dec. 1, 2013
 • pp: 120101–123301

Topics in this Issue

 
 • Atmospheric and Oceanic Optics
 • Diffraction and Gratings
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Imaging Systems
 • Instrumentation, Measurement, and Metrology
 • Lasers and Laser Optics
 • Materials
 • Optical Design and Fabrication
 • Optical Devices
 • Physical Optics
 • Spectroscopy
 • Thin Films
 • Vision, Color, and Visual Optics
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

REGULAR PAPERS

Atmospheric and Oceanic Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 12, pp. 120101–120101 (2013)
 • Honghua Huang, Chaolong Cui, Wenyue Zhu, Zaihong Hou, Yi Wu, and Ruizhong Rao

Diffraction and Gratings

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 12, pp. 120501–120501 (2013)
 • Renchen Liu, Zihuan Xia, Yonggang Wu, Hongfei Jiao, Zhaoming Liang, and Jian Zhou

Fiber Optics and Optical Communications

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 12, pp. 120601–120601 (2013)
 • Yang Yu, Xiaoping Zheng, Hanyi Zhang, and Bingkun Zhou

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 12, pp. 120602–120602 (2013)
 • Zhiguo Zhang, Zhihui Cao, Xue Chen, Liqian Wang, and Min Zhang

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 12, pp. 120603– (2013)
 • Yaqian Ding, Yunfeng Qi, Yuan Liu, Fuyang Jia, Kejia Wang, Xijia Gu, and Jun Zhou

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 12, pp. 120604–120604 (2013)
 • Shen Yang, Hao Sun, Liutong Yuan, Xiaolei Zhang, Libin Zhou, and Manli Hu

Imaging Systems

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 12, pp. 121101–121101 (2013)
 • Guojiao Lv, Qionghua Wang, Jun Wang, and Wuxiang Zhao

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 12, pp. 121102–121102 (2013)
 • Santiago Tello-Mijares, Francisco Flores, Jesus Bescos, and Edgar Valdez

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 12, pp. 121201–121201 (2013)
 • Zhitao Xiao, Quan Yuan, Fang Zhang, Jun Wu, Lei Geng, Zhenbei Xu, and Jiangtao Xi

Lasers and Laser Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 12, pp. 121401–121401 (2013)
 • Ye Yang, Cunzhu Tong, Lijie Wang, Yugang Zeng, Junsheng Cao, Biao Wang, and Lijun Wang

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 12, pp. 121402–121402 (2013)
 • Min Zhou, Liangyu Huang, and Xinye Xu

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 12, pp. 121403–121403 (2013)
 • Peng Guo and Zhangyuan Chen

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 12, pp. 121404–121404 (2013)
 • Yunzheng Wang, Bin Zhao, Zhuang Zhuo, Jingxuan Wang, Liqiang Zhang, Huabing Qin, and Jianzhong Chen

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 12, pp. 121405–121405 (2013)
 • Ming Yin, Guoying Feng, Shutong Wang, Huomu Yang, and Shouhuan Zhou

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 12, pp. 121406–121406 (2013)
 • Yao Yao, Kegui Xia, Minqiang Kang, Zhiqiang Fang, and Jianlang Li

Materials

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 12, pp. 121601–121601 (2013)
 • Xiangtan Li, Xueqiang Liu, Liyan Zhang, Lili Hu, and Junjie Zhang

Optical Design and Fabrication

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 12, pp. 122201–122201 (2013)
 • Allen Jong-Woei Whang, Shih-Min Chao, Chun-Han Chou, Chia-Min Lin, Cheng-Ming Chang, Kai-Cyuan Jhan, and Chung-Wei Wang

Optical Devices

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 12, pp. 122301–122301 (2013)
 • Mengen Zhang, Xiangjun Li, Shixiong Liang, Pingan Liu, Jianjun Liu, and Zhi Hong

Physical Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 12, pp. 122601–122601 (2013)
 • Pin Han

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 12, pp. 122602–122602 (2013)
 • Xiaohai Liu, Siguo Xiao, Zhifeng Xiang, Biyao Zhou, Qing Wen, Xiaoliang Yang, and Xiangliang Jin

Spectroscopy

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 12, pp. 123001–123001 (2013)
 • Chongyang Li, Wang Lin, Yangfan Shao, and Yuanming Feng

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 12, pp. 123002–123002 (2013)
 • Rongjie Xu, Ya Bai, Liwei Song, Na Li, Peng Peng, and Peng Liu

Thin Films

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 12, pp. 123101–123101 (2013)
 • Guoying Yan, Guangsheng Fu, Zilong Bai, and Shufang Wang

Vision, Color, and Visual Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 12, pp. 123301–123301 (2013)
 • Haiyan Liu, Haisong Xu, Zhehong Wang, and Lingnan Song
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings