OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Editor: Zhizhan Xu
 • Vol. 11, Iss. 6 — Jun. 1, 2013
 • pp: 060501–063202

Topics in this Issue

 
 • Diffraction and Gratings
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Imaging Systems
 • Instrumentation, Measurement, and Metrology
 • Integrated Optics
 • Lasers and Laser Optics
 • Materials
 • Nonlinear Optics
 • Optical Devices
 • Spectroscopy
 • Ultrafast Optics
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

REGULAR PAPERS

Diffraction and Gratings

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 6, pp. 060501– (2013)
 • Jun Wu, Changhe Zhou, Hongchao Cao, Anduo Hu, Wenting Sun, and Wei Jia

Fiber Optics and Optical Communications

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 6, pp. 060601– (2013)
 • Zhiyuan Huang, Fan Zhang, and Zhangyuan Chen

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 6, pp. 060602– (2013)
 • Min Kong, Jiangnan Xiao, Ze Dong, Liuqingqing Yang, Lin Chen, and Jianjun Yu

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 6, pp. 060603– (2013)
 • Zhitong Huang and Yuefeng Ji

Imaging Systems

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 6, pp. 061101– (2013)
 • Yazhou Wang, Qionghua Wang, Dahai Li, Huan Deng, and Chenggao Luo

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 6, pp. 061201– (2013)
 • Su'an Xu, Luc Chassagne, Suat Topcu, Le Chen, Jian Sun, and Tianhong Yan

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 6, pp. 061202– (2013)
 • Qinghua Yang, Xiaodong Zeng, and Baochang Zhao

Integrated Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 6, pp. 061301– (2013)
 • Xuecai Yu, Yanxi Gu, Daiyao Chen, Xiaogang Zhang, and Yong Liu

Lasers and Laser Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 6, pp. 061401– (2013)
 • Li Yue, Qian Gong, Chunfang Cao, Jinyi Yan, Yang Wang, Ruohai Cheng, and Shiguo Li

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 6, pp. 061402– (2013)
 • Hongxia Qi, Jian Zhang, Gengji Zhou, Aimin Wang, and Zhigang Zhang

Materials

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 6, pp. 061601– (2013)
 • Chao Wang, Guiyao Zhou, Ying Han, Wei Wang, Changming Xia, and Lantian Hou

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 6, pp. 061602– (2013)
 • Yuanyuan Chen, Ying Fang, Shanhong Huang, Xiaona Yan, and Jielong Shi

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 6, pp. 061603– (2013)
 • Lei Tang, Haiping Xia, Peiyuan Wang, Jiangtao Peng, and Haochuan Jiang

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 6, pp. 061604– (2013)
 • Lulu Wang, Changtai Xia, Peng Xu, Juqing Di, Qinglin Sai, and Fei Mou

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 6, pp. 061605– (2013)
 • Fakhra Nawaz, Md. Rahim Sahar, S. K. Ghoshal, Raja J. Amjad, M. R. Dousti, and Asmahani Awang

Nonlinear Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 6, pp. 061901– (2013)
 • Yubin Tang, Yuping Chen, Haowei Jiang, Weifeng Ji, Yijing Wu, and Xianfeng Chen

Optical Devices

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 6, pp. 062301– (2013)
 • Yaobo Liu, Weizheng Yuan, Dayong Qiao, Longfei Shi, and Xiangnan Guo

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 6, pp. 062302– (2013)
 • Saijun Huang, Zhicheng Ye, Jiangang Lu, Yikai Su, Chaoping Chen, and Gufeng He

Spectroscopy

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 6, pp. 063001– (2013)
 • Liuyi Ling, Pinhua Xie, Min Qin, Wu Fang, Yu Jiang, Renzhi Hu, and Nina Zheng

Ultrafast Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 6, pp. 063201– (2013)
 • N. Saidin, D. I. M. Zen, S. S. A. Damanhuri, S. W. Harun, H. Ahmad, F. Ahmad, K. Dimyati, A. Halder, M. C. Paul, M. Pal, and S. K. Bhadra

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 6, pp. 063202– (2013)
 • Haiwei Du and Nan Yang
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings