OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Editor: Zhizhan Xu
 • Vol. 11, Iss. 8 — Aug. 1, 2013
 • pp: 080101–083101

Topics in this Issue

 
 • Atmospheric and Oceanic Optics
 • Diffraction and Gratings
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Instrumentation, Measurement, and Metrology
 • Lasers and Laser Optics
 • Machine Vision
 • Nonlinear Optics
 • Optical Design and Fabrication
 • Optical Devices
 • Optics at Surfaces
 • Optoelectronics
 • Remote Sensing and Sensors
 • Spectroscopy
 • Thin Films
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

REGULAR PAPERS

Atmospheric and Oceanic Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 8, pp. 080101– (2013)
 • Barmak Honarvar Shakibaei and Raveendran Paramesran

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 8, pp. 080102– (2013)
 • Lanxiang Zhong, Zhiyong Zhang, and Jianlang Li

Diffraction and Gratings

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 8, pp. 080501– (2013)
 • Bin Yu, Wei Jia, Changhe Zhou, Hongchao Cao, and Wenting Sun

Fiber Optics and Optical Communications

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 8, pp. 080601– (2013)
 • Jianchun Yang, Jing Huang, Xueming Li, Shanya Li, Binbin Luo, Chuanyi Tao, and Weimin Chen

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 8, pp. 080602– (2013)
 • Tiago M. F. Alves and Adolfo V. T. Cartaxo

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 8, pp. 080603– (2013)
 • Jian Niu, Kun Xu, Xiaojun Xie, Yitang Dai, Jianqiang Li, Yuefeng Ji, and Jintong Lin

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 8, pp. 080604– (2013)
 • Wenyu Peng, Lixia Xi, Xuan Weng, Xia Zhang, Donghe Zhao, and Xiaoguang Zhang

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 8, pp. 080605– (2013)
 • Rongling Li, Yuanquan Wang, Chanjuan Tang, Yiguang Wang, Huiliang Shang, and Nan Chi

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 8, pp. 080606– (2013)
 • Zhiquan Li, Meng Liu, Rui Hao, Kai Tong, and Zhibin Wang

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 8, pp. 081201– (2013)
 • Limin Xu, Wenhui Fan, and Jia Liu

Lasers and Laser Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 8, pp. 081401– (2013)
 • Xiang Fu, Jinfeng Li, and Xiaoyan Liang

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 8, pp. 081402– (2013)
 • Xia Yin, Junqing Meng, Jifeng Zu, and Weibiao Chen

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 8, pp. 081403– (2013)
 • Cuiyun Zhou, Yuan Liu, Ren Zhu, Songtao Du, Xia Hou, and Weibiao Chen

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 8, pp. 081404– (2013)
 • Youen Jiang, Shenlei Zhou, Rong Wu, Jinghui Li, Xuechun Li, and Zunqi Lin

Machine Vision

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 8, pp. 081501– (2013)
 • Farmanullah Jan, Imran Usman, and Shahid A. Khan

Nonlinear Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 8, pp. 081901– (2013)
 • Bo Wu, Tao Chen, Jie Wang, Peipei Jiang, Dingzhong Yang, and Yonghang Shen

Optical Design and Fabrication

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 8, pp. 082201– (2013)
 • Yiwei Chen, Yongxin Sui, and Huaijiang Yang

Optical Devices

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 8, pp. 082301– (2013)
 • Yang Wang, Hongming Zhang, Yujie Dou, and Minyu Yao

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 8, pp. 082302– (2013)
 • Chenglong Yin, Jinyi Gu, Mi Li, and Yuejiang Song

Optics at Surfaces

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 8, pp. 082401– (2013)
 • Jie Yang, Yueping Niu, Gongwei Lin, Yihong Qi, and Shangqing Gong

Optoelectronics

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 8, pp. 082501– (2013)
 • N. R. Senthil Kumar, A. John Peter, and Chang Woo Lee

Remote Sensing and Sensors

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 8, pp. 082801– (2013)
 • Guangcai Xu, Yong Pang, Zengyuan Li, Dan Zhao, and Dan Li

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 8, pp. 082802– (2013)
 • Feng Xu, Lu Lu, Weiwei Lu, and Benli Yu

Spectroscopy

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 8, pp. 083001– (2013)
 • Zhiming Liu, Huiqing Zhong, Zhouyi Guo, and Biwen Yang

Thin Films

 • Chinese Optics Letters Vol. 11, Iss. 8, pp. 083101– (2013)
 • Youyu Fan, Rihong Li, and Long Zhang
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings