OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Editor: Zhizhan Xu
 • Vol. 12, Iss. 5 — May. 1, 2014
 • pp: 050601–053501

Topics in this Issue

 
 • Fiber Optics and Optical Communications
 • Fourier Optics and Signal Processing
 • Geometrical Optics
 • Imaging Systems
 • Instrumentation, Measurement, and Metrology
 • Materials
 • Medical Optics and Biotechnology
 • Optical Design and Fabrication
 • Optical Devices
 • Other Areas of Optics
 • Quantum Optics
 • Thin Films
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

REGULAR PAPERS

Fiber Optics and Optical Communications

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 5, pp. 050601– (2014)
 • Xiaogang Jiang, Daru Chen, Gaofeng Feng, and Junyong Yang

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 5, pp. 050602– (2014)
 • Ahmed Nabih Zaki Rashed, Abd-Elnaser A. Mohammed, and Osama M. A. Dardeer

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 5, pp. 050603– (2014)
 • Jiangnan Xiao, Chanjuan Tang, Xinying Li, Jianjun Yu, Xingxing Huang, Chao Yang, and Nan Chi

Fourier Optics and Signal Processing

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 5, pp. 050701– (2014)
 • Qiuying Li, Juan Huo, Xiaohui Zhao, and Xianfeng Chen

Geometrical Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 5, pp. 050801– (2014)
 • Songsong Xu, Chi Ruan, and Lili Feng

Imaging Systems

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 5, pp. 051101– (2014)
 • Yuntao He, Haiping Huang, Yuesong Jiang, and Yuedong Zhang

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 5, pp. 051201– (2014)
 • Shenglong Fan, Muqing Liu, and Haiping Shen

Materials

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 5, pp. 051601– (2014)
 • Feifei Huang, Xueqiang Liu, Weiwei Li, Lili Hu, and Danping Chen

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 5, pp. 051602– (2014)
 • Hongling Yu, Xue Yu, Xuhui Xu, Qing Jiao, Tingming Jiang, Xuee Liu, Dacheng Zhou, and Jianbei Qiu

Medical Optics and Biotechnology

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 5, pp. 051701– (2014)
 • Xuan Liu and Jin U. Kang

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 5, pp. 051702– (2014)
 • Wenming Xie, Yubin Liu, Zhifang Li, and Hui Li

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 5, pp. 051703– (2014)
 • Guohe Wang, Honghong Zhao, Qiushi Ren, and Changhui Li

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 5, pp. 051704– (2014)
 • Wei Song, Qing Wei, Rui Zhang, and Hao F. Zhang

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 5, pp. 051705– (2014)
 • Lina Liu, Changshun Yang, Weihua Li, Buhong Li, and Shusen Xie

Optical Design and Fabrication

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 5, pp. 052201– (2014)
 • Jinguo Quan, Bo Bai, Shuang Jin, and Yan Zhang

Optical Devices

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 5, pp. 052301– (2014)
 • Hao Dong, Hongming Zhang, Kai Lang, Bingyan Yu, and Minyu Yao

Quantum Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 5, pp. 052701– (2014)
 • Anning Zhang, Wenping Li, Lianjie Zhao, Hui Ye, Yan Liu, Xiaogang Wei, and Zenbin Wang

Thin Films

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 5, pp. 053101– (2014)
 • Jian Sun, Weili Zhang, Kui Yi, and Jianda Shao

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 5, pp. 053102– (2014)
 • Songquan Li, Laixu Gao, Shugang Liu, Chunyu Liu, Yan Huang, and Hongan Ye

Other Areas of Optics

 • Chinese Optics Letters Vol. 12, Iss. 5, pp. 053501– (2014)
 • Meiying Ye and Xiaodong Wang
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings