OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 5, Iss. S1 — May. 31, 2007
 • pp: S1–S101
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S1–S4 (2007)
 • Zhizhan Xu and Ruxin Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S5–S8 (2007)
 • Shenlei Zhou, Xiujuan Jiang, Zunqi Lin, and Jian Zhu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S9–S12 (2007)
 • Taiying Zeng, Hongbiao Huang, Tao Zhang, and Jianqiang Zhu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S13–S15 (2007)
 • Zhuang Zhuo, Tao Li, Xiaomin Li, and Hongzhi Yang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S16–S18 (2007)
 • Shuhang Liu, Jingjiao Liu, and Lijun Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S19–S20 (2007)
 • Xinying Jiang, Xiaodong Yuan, Haiwu Yu, Meijian Xu, Dingxiang Cao, and Wentao Duan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S21–S24 (2007)
 • Xiangtong Yang, Wei Fan, Xuechun Li, Zunqi Lin, Shenlei Zhou, Zengyun Peng, Yaping Dai, Jian Zhu, and Liansheng Zheng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S25–S26 (2007)
 • Xuemei Ma and Jianqiang Zhu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S27–S28 (2007)
 • Yi Xu, Xiaoyan Liang, Juan Du, Chengfeng Yan, Liangbi Su, Guangjun Zhao, and Jun Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S29–S32 (2007)
 • Xiaoyan Li and Jianqiang Zhu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S33–S35 (2007)
 • Yunxia Ye and Dianyuan Fan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S36–S38 (2007)
 • Zhimin Wang, Jianqiu Xu, and Weibiao Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S39–S41 (2007)
 • Shigeki Muto, Kazuyoku Tei, and Tomoo Fujioka

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S42–S43 (2007)
 • Jianfeng Cui, Zhongwei Fan, Yan Xue, Jing Zhang, Gang Niu, Zhaohui Shi, Bo Pei, Yong Bi, and Yan Qi

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S44–S45 (2007)
 • Dingxiang Cao, Xiaofeng Wang, Shaobo He, Haiwu Yu, and Wangguo Zheng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S46–S48 (2007)
 • Qianjin Tang, Yongai Yu, and Qiquan Hu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S49–S52 (2007)
 • Zhiliang Zhao, Jianqiang Zhu, and Lihua Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S53–S55 (2007)
 • Peifeng Wang, Zhongwei Fan, Gang Niu, Zhaohui Shi, Jianfeng Cui, Jing Zhang, Ying Zhang, Bo Pei, and Peng Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S56–S59 (2007)
 • Shuheng Shi, Jifeng Zu, Yong Wang, and Jianqiang Zhu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S60–S63 (2007)
 • Hongbiao Huang, Taiying Zeng, Tao Zhang, and Jianqiang Zhu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S64–S66 (2007)
 • Jindong Li, Mingxiu Guo, Wenqiang Fu, Qiquan Hu, and Xiangchun Shi

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S67–S69 (2007)
 • Hiroyuki Hagiya, Shigeaki Uchida, and Takashi Yabe

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S70–S72 (2007)
 • Akihito Hongo, Hiroaki Takamiya, and Tadashi Koike

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S73–S75 (2007)
 • Qiang Lin, Xiantao Wang, and Jianqiang Zhu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S76–S78 (2007)
 • Liqun Hou, Xianhua Yin, Xusheng Zhou, Jifeng Zu, and Jianqiang Zhu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S79–S81 (2007)
 • Ming Yang, Jiansheng Liu, Ruxin Li, and Zhizhan Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S82–S83 (2007)
 • Li Wang, Bai Chen, Jialin Chen, Liping Chang, Guoyang Li, An Sun, and Zunqi Lin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S84–S85 (2007)
 • Yanli Jin, Yange Liu, Shuzhong Yuan, and Xiaoyi Dong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S86–S88 (2007)
 • Chujun Zhao, Lei Shen, Yunxia Ye, Zhixiang Tang, Dianyuan Fan, Guanghui Chen, and Wei Mu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S89–S91 (2007)
 • Shankui Rong, Yongwei Feng, and Weibiao Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S92–S94 (2007)
 • Liping Chang, Wei Fan, Jialin Chen, Li Wang, An Sun, Guoyang Li, Bai Chen, and Zunqi Lin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S95–S98 (2007)
 • Hui Zhou, Jiquan Luo, Xiaojian Zhang, Shasha Wang, Xiaofei Yan, and Hao Ruan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S99–S101 (2007)
 • Jun Zhou and Weibiao Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S102–S104 (2007)
 • Yasutaka Sakurai, Takashi Yabe, Kazunari Ikuta, Manabu Ishioka, Yoichi Ogata, and Yuji Sato

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S105–S108 (2007)
 • Shigeru Yamaguchi, Koichi Wake, and Jun-ichi Sato

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S109–S110 (2007)
 • Nobuki Kawashima, Kazuya Takeda, and Kyoichi Yabe

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S111–S114 (2007)
 • Hiroaki Sunaga, Ryusuke Horiuchi, Kazuya Jyosui, Kazuyoku Tei, Shigeru Yamaguchi, Kenzo Nanri, and Tomoo Fujioka

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S115–S117 (2007)
 • Chongguang Zhao, Yang Liu, Ji Wang, and Lijun Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S118–S121 (2007)
 • Yinghui Zheng, Hui Xiong, Zhinan Zeng, Yiping Huo, Zhiguang Wang, Xiaochun Ge, Ruxin Li, and Zhizhan Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S122–S125 (2007)
 • Nikolay N. Nedyalkov, Tetsuo Sakai, Petar A. Atanasov, and Minoru Obara

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S126–S128 (2007)
 • Lichun Wang, Keyu Xia, Hui Sun, Yueping Niu, and Shangqing Gong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S129–S132 (2007)
 • Hongyu Li, Jiansheng Liu, Cheng Wang, Guoquan Ni, Ruxin Li, and Zhizhan Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S133–S135 (2007)
 • Liming Chen, Kazuhisa Nakajima, Wei Hong, Jianfei Hua, Takashi Kameshima, Hideyuki Kotaki, K. Sugiyama, Xianlun Wen, Yuchi Wu, Chuanming Tang, Yuqiu Gu, Hansheng Peng, Shinichi Kurokawa, James Koga, Sergey V. Bulanov, and Toshiki Tajima

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S136–S138 (2007)
 • Emmanuel d'Humieres, Julien Fuchs, Toma Toncian, Patrizio Antici, Patrick Audebert, Marco Borghesi, Erik Brambrink, Carlo Alberto Cecchetti, Erik Lefebvre, Patrick Mora, Ariane Pipahl, Lorenzo Romagnani, Yasuhiko Sentoku, and Oswald Willi

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S139–S142 (2007)
 • Kenzo Miyazaki, Godai Miyaji, Masanori Kaku, and Kazumichi Yoshii

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S143–S144 (2007)
 • Yuxia Wang, Chunling Liu, Jilong Tang, Baoxue Bo, and Guojun Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S145–S147 (2007)
 • Jinjiang Cui, Yongqiang Ning, Yanfang Sun, Te Li, Guangyu Liu, Yan Zhang, Biao Peng, and Lijun Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S148–S150 (2007)
 • Gang Niu, Zhongwei Fan, Peifeng Wang, Jianfeng Cui, Zhaohui Shi, and Jing Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S151–S153 (2007)
 • Guoguang Lu, Chunfeng He, Li Qin, Getao Tao, Yongqiang Ning, and Lijun Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S154–S155 (2007)
 • Getao Tao, Shun Yao, Guoguang Lu, Yun Liu, Di Yao, and Lijun Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S156–S158 (2007)
 • Te Li, Yongqiang Ning, Yanfang Sun, Jinjiang Cui, Li Qin, Changling Yan, Yan Zhang, Biao Peng, Guangyu Liu, Yun Liu, and Lijun Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S159–S162 (2007)
 • Xiaowei Chen, Zhinan Zeng, Jun Liu, Jun Dai, Xiaofang Li, Ruxin Li, and Zhizhan Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S163–S165 (2007)
 • Jun Liu, Xiaofang Li, Xiaowei Chen, Yongliang Jiang, Ruxin Li, and Zhizhan Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S166–S168 (2007)
 • Weiwei Feng, Lihuang Lin, Wenyao Wang, Ruxin Li, and Zhizhan Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S169–S171 (2007)
 • Zhangying Jin, Baifei Shen, Xiaomei Zhang, Xuemei Li, and Fengchao Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S172–S175 (2007)
 • Xiaomei Zhang, Baifei Shen, Yu Cang, Xuemei Li, Zhangying Jin, and Fengchao Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S176–S179 (2007)
 • Jihui Dong and Qiquan Hu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S180–S182 (2007)
 • Lei Shi, Shanghong Zhao, Shaoqiang Fang, and Guoliang Dai

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S183–S185 (2007)
 • Zhiguang Wang, Zhinan Zeng, Ruxin Li, and Zhizhan Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S186–S189 (2007)
 • Keyu Li, Fuquan Li, Bin Feng, Huaiting Jia, Yong Xiang, Wei Zhong, Fang Wang, Bing Xu, Tian'en Li, Liquan Wang, Chunzhuo Zhao, Chi Ma, Feng Jing, and Xiaofeng Wei

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S190–S193 (2007)
 • Fang Wang, Jingqin Su, Wenyi Wang, Lanqin Liu, Feng Jing, and Xiaofeng Wei

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S194–S197 (2007)
 • Fengchao Wang, Baifei Shen, Xiaomei Zhang, Xuemei Li, and Zhangying Jin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S198–S200 (2007)
 • Saulius Juodkazis, Koichi Nishimura, and Hiroaki Misawa

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S201–S203 (2007)
 • Godai Miyaji and Kenzo Miyazaki

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S204–S206 (2007)
 • Xinshun Wang, Juan Song, Haiyi Sun, Zhizhan Xu, and Jianrong Qiu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S207–S210 (2007)
 • Won-Kyu Lee, Ho Suhng Suh, Dae-Su Yee, and Han Seb Moon

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S211–S213 (2007)
 • Zhixiang Tang, Dianyuan Fan, Shuangchun Wen, Yunxia Ye, and Chujun Zhao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S214–S217 (2007)
 • Jianguo Liu, Lifang Xue, Guiyun Kai, and Xiaoyi Dong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S218–S221 (2007)
 • Juan Song, Haiyi Sun, Xinshun Wang, Jian Xu, Jianrong Qiu, and Zhizhan Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S222–S225 (2007)
 • Hongjun Zhang, Yueping Niu, Shiqi Jin, Ruxin Li, and Shangqing Gong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S226–S228 (2007)
 • Liunian Zheng and Jianqiang Zhu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S229–S231 (2007)
 • Yongliang Jiang, Bing Zhou, Yuxin Leng, Xiaoyan Liang, and Zhizhan Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S232–S234 (2007)
 • Jiquan Luo, Yongtao Fan, Hui Zhou, Weibing Gu, and Wendong Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S235–S236 (2007)
 • Hitoshi Fujii, Naoki Konishi, and Min-Chul Lee

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S237–S239 (2007)
 • Chu-Shik Kang, Jae Wan Kim, Jong-Ahn Kim, Ho Suhng Suh, and Won-Kyu Lee

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S240–S242 (2007)
 • Dmitrii Kouznetsov

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S243–S245 (2007)
 • Do-Hyun Park, Hyoung-Ha Jeon, and Seung-Il Oh

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S246–S249 (2007)
 • Ying Zhang, Qihua Zhu, Xiaofeng Wei, Yidan Hao, and Chuntong Ying

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S250–S253 (2007)
 • Anton Fojtik, Jan Valenta, Ivan Pelant, Milan Kalal, and Pavel Fiala

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S254–S256 (2007)
 • Yanlei Zuo, Xiaofeng Wei, Qihua Zhu, Xiao Wang, Wei Han, Zheng Huang, Hongjie Liu, and Chuntong Ying

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S257–S259 (2007)
 • Lei Yuan, Yuan'an Zhao, Hongbo He, and Jianda Shao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S260–S263 (2007)
 • Xiaofeng Li and Ye Huang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S264–S267 (2007)
 • Leihong Zhang, Xiuhua Ma, Weibiao Chen, and Yutian Lu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S268–S271 (2007)
 • Dongchao Cheng, Chengpu Liu, Yueping Niu, Shiqi Jin, Ruxin Li, and Shangqing Gong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S272–S274 (2007)
 • Yanming Shen, Shuying Shao, Hongbo He, Jianda Shao, and Zhengxiu Fan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S275–S277 (2007)
 • Zongheng Yuan, Ming Wang, and Jing Huang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 5, Iss. S1, pp. S278–S279 (2007)
 • Jixiong Pu, Meimei Dong, Tao Wang, and Ziyang Chen
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings