OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 7, Iss. 6 — Jun. 1, 2009
 • pp: 455–548
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 455–457 (2009)
 • Huiyong He and Chunjia Huang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 458–461 (2009)
 • Liping Liu, Ye Tian, Xiudong Sun, Yuan Zhao, Yong Zhang, and Chenfei Jin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 462–464 (2009)
 • Xiaoyong Fu, Kui Yi, Jianda Shao, and Zhengxiu Fan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 465–468 (2009)
 • Tong Guo and Ningsheng Yu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 469–471 (2009)
 • Shaohua Lu, Ou Xu, Suchun Feng, and Shuisheng Jian

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 472–474 (2009)
 • Li Huang, Zhoufeng Wang, Zhuomin Li, and Wenli Deng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 475–478 (2009)
 • Xiaofeng Fu and Wei Wei

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 479–482 (2009)
 • Wenhai Zou and Haisong Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 483–485 (2009)
 • Congde Wang, Rong Zhang, and Fan Deng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 486–488 (2009)
 • Jiangang Wang, Qing Xiao, and Shaoqun Zeng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 489–491 (2009)
 • Peixu Li, Ling Wang, Shuqiang Li, Wei Xia, Xin Zhang, Qingmin Tang, Zhongxiang Ren, and Xiangang Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 492–494 (2009)
 • Xing Fu, Qiang Liu, Xingpeng Yan, Jinyu Cui, and Mali Gong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 495–497 (2009)
 • Pingping Zhang, Shuling Hu, Shuying Chen, Yuanhong Yang, and Chunxi Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 498–501 (2009)
 • Shuangyin Zhang, Xin Lin, Jing Chen, and Weidong Huang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 502–504 (2009)
 • Zhen Xiang, Jianhong Ge, Zhigang Zhao, Sha Wang, Chong Liu, and Jun Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 505–507 (2009)
 • Benxue Jiang, Tongde Huang, Yusong Wu, Wenbin Liu, and Yubai Pan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 508–511 (2009)
 • Zhuoer Zhou, Jianhong Shi, and Xianfeng Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 512–514 (2009)
 • Wei Gong, Yimei Huang, and Shusen Xie

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 515–518 (2009)
 • Huijuan Tian, Ying Liu, Lijun Wang, Yuhui Zhang, and Lifeng Xiao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 519–520 (2009)
 • Qianjin Cui, Nan Zong, Yiting Xu, Yuanfu Lu, Yong Bo, Qinjun Peng, Dafu Cui, and Zuyan Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 521–523 (2009)
 • Ying Qian, Qinqin Zhang, Kang Meng, Wei Huang, Changgui Lü, and Yiping Cui

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 524–526 (2009)
 • Yunxiang Wang, Yunfeng Bai, and Yinglin Song

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 527–529 (2009)
 • Fuhong Zhu, Fengxian Qiu, Dongya Yang, and Rongxian Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 530–533 (2009)
 • Dilip Kumar Gayen, Rajat Kumar Pal, and Jitendra Nath Roy

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 534–536 (2009)
 • Feng Yan, Di Fan, Binzhi Zhang, Longhai Yin, Ruigang Li, and Xuejun Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 537–538 (2009)
 • Bo Wang, Jufan Zhang, and Shen Dong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 539–541 (2009)
 • Tao Zhou, Bin Liu, and Changku Sun

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 542–544 (2009)
 • Hao Wu, Tuo Zhu, Wei Chen, Hao Zhang, and Jianlei Yang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 7, Iss. 6, pp. 545–548 (2009)
 • Chengli Xie, Jidong Lu, Pengyan Li, Jie Li, and Zhaoxiang Lin
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings