OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 8, Iss. 5 — May. 1, 2010
 • pp: 439–532
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 5, pp. 439–442 (2010)
 • Junfeng He, Wenqing Liu, Yunjun Zhang, Ruifeng Kan, Zhenyi Chen, and Jun Ruan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 5, pp. 443–446 (2010)
 • Shuai Zhang, Wenqing Liu, Yujun Zhang, Xiaowen Shu, Dianqiang Yu, Ruifeng Kan, Jinting Dong, Hui Geng, and Jianguo Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 5, pp. 447–448 (2010)
 • Tianyu Sun, Jianyong Ma, Xiaoyong Fu, Jianpeng Wang, Yunxia Jin, Jianda Shao, and Zhengxiu Fan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 5, pp. 449–453 (2010)
 • Yuan Li, Wei Li, Xiaojun Liang, Kecheng Yang, and Yaojun Qiao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 5, pp. 454–456 (2010)
 • Ying Zhao, Xiaoping Zheng, Hanyi Zhang, and Bingkun Zhou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 5, pp. 457–459 (2010)
 • Jie Zhou, Ping Yan, Shupeng Yin, Dongsheng Wang, and Mali Gong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 5, pp. 460–463 (2010)
 • Fengqing Liu, Hanlin Feng, and Yanchen Qian

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 5, pp. 464–467 (2010)
 • Rui Zhou, Xiangjun Xin, Qi Zhang, Kun Zhao, Tonggang Zhao, and Chongxiu Yu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 5, pp. 468–470 (2010)
 • Xihua Zou, Wei Pan, and Jianping Yao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 5, pp. 471–473 (2010)
 • Jing Wang, Hongli Miao, Shiyan Song, and Ronger Zheng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 5, pp. 474–477 (2010)
 • Shan Gao, Cheng Li, and Duyan Bi

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 5, pp. 478–481 (2010)
 • Jingyue Fang, Hailiang Zhang, Honghui Jia, Hongwei Yin, Shengli Chang, and Shiqiao Qin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 5, pp. 482–484 (2010)
 • Jianchun Yang, Longjun Xu, and Weimin Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 5, pp. 485–489 (2010)
 • Lianxi Jia, Minming Geng, Lei Zhang, Lin Yang, Ping Chen, and Yuliang Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 5, pp. 490–492 (2010)
 • Wei Wang, Qihong Lou, Bing He, Jun Zhou, Zhen Li, Yuhao Xue, and Xia Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 5, pp. 493–495 (2010)
 • Peixu Li, Kai Jiang, Shuqiang Li, Wei Xia, Xin Zhang, Qingmin Tang, Zhongxiang Ren, and Xiangang Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 5, pp. 496–498 (2010)
 • Tong Zhou, Xianghui Qi, Qing Wang, Wei Xiong, Jun Duan, Xiaoji Zhou, and Xuzong Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 5, pp. 499–501 (2010)
 • Xin Yu, Fei Chen, Renpeng Yan, Xudong Li, Junhua Yu, and Zhonghua Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 5, pp. 502–504 (2010)
 • Yuede Yang, Shijiang Wang, and Yongzhen Huang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 5, pp. 505–507 (2010)
 • Feng Ji, Rongsheng Lu, Baosheng Li, Baigang Zhang, and Jianquan Yao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 5, pp. 508–511 (2010)
 • Feng Zhao, Mingwei Zhu, and Peng Zhan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 5, pp. 512–514 (2010)
 • Qionghua Wang, Huan Deng, Tiantian Jiao, Dahai Li, and Fangning Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 5, pp. 515–516 (2010)
 • Wenhua Guo, Ming Wang, Ping Yu, and Qing Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 5, pp. 517–519 (2010)
 • Xinting Jia, Bo Li, and Youqing Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 5, pp. 520–523 (2010)
 • Lina Guo, Zhilie Tang, Chongqing Liang, and Zhiliang Tan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 5, pp. 524–528 (2010)
 • Feng Han and Yunjie Xia

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 5, pp. 529–532 (2010)
 • Yu Guo and Guiyun Liu
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings