OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 8, Iss. 7 — Jul. 1, 2010
 • pp: 627–720
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 7, pp. 627–629 (2010)
 • Dezhi Xiong, Pengjun Wang, Zhengkun Fu, Shijie Chai, and Jing Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 7, pp. 630–633 (2010)
 • Dingkang Tang, Jianguo Zhang, Yuanshan Liu, and Wei Zhao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 7, pp. 634–638 (2010)
 • Yiling Wu, Juhao Li, Chunxu Zhao, Yuping Zhao, Fan Zhang, and Zhangyuan Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 7, pp. 639–641 (2010)
 • Junfeng Jiang, Tiegen Liu, Maochun Li, X. Steve Yao, and Kun Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 7, pp. 642–646 (2010)
 • Zhenghao Long, Xiangjun Xin, Rui Zhou, Zixing Zhang, and Daxiong Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 7, pp. 647–652 (2010)
 • Xiang Shou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 7, pp. 653–655 (2010)
 • Lu Rong, Wen Xiao, Feng Pan, Shuo Liu, and Rui Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 7, pp. 656–660 (2010)
 • Qing Guo and Shutian Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 7, pp. 661–665 (2010)
 • Shaomin Zhu and Jianming Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 7, pp. 666–669 (2010)
 • Bin Liu, Peng Wang, Yong Zeng, and Changku Sun

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 7, pp. 670–672 (2010)
 • Juntao Wang, Jun Zhou, Huaguo Zang, Xiaolei Zhu, and Weibiao Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 7, pp. 673–675 (2010)
 • Mincheng Zhong, Jinhua Zhou, and Yinmei Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 7, pp. 676–679 (2010)
 • Jing Zhang, Dominik Bauer, Farina Konig, Thomas Dekorsy, Xihe Zhang, and Yafu Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 7, pp. 680–682 (2010)
 • Wei Wang, Bing He, Haibo Zhang, Yuhao Xue, Zhen Li, Xia Liu, Jun Zhou, and Qihong Lou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 7, pp. 683–684 (2010)
 • Shenlei Shi and Tengchao Huang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 7, pp. 685–688 (2010)
 • Jianxun Zhao, Gang Jia, Xiuhuan Liu, Zhanguo Chen, Jie Tang, and Shuang Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 7, pp. 689–692 (2010)
 • Haishui Ye, Zhishan Gao, and Ting Luo and Yang Huang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 7, pp. 693–696 (2010)
 • Guohui Li, Jie Ye, and Xinye Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 7, pp. 697–700 (2010)
 • Zheng Chu, Jinsong Liu, Kejia Wang, and Jianquan Yao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 7, pp. 701–705 (2010)
 • Tingcheng Zhang, Yongtian Wang, and Jun Chang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 7, pp. 706–708 (2010)
 • Hongxing Ding, Lili Dai, and Changchun Yan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 7, pp. 709–712 (2010)
 • Xiaowei Wu, Changling Zou, Wei Wei, Fangwen Sun, Guangcan Guo, and Zhengfu Han

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 7, pp. 713–716 (2010)
 • Fu Yang, Yan He, Jianhua Shang, and Weibiao Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 7, pp. 717–720 (2010)
 • Zhongning Huang, Haisong Xu, M. Ronnier Luo, Guihua Cui, and Huajun Feng
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings