OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 8, Iss. 9 — Sep. 1, 2010
 • pp: 815–923
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 9, pp. 815–815 (2010)
 • Tingye Li, Zisen Zhao, and Jianjun Yu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 9, pp. 816–818 (2010)
 • Feng Tian, Lixia Xi, Xiaoguang Zhang, Xuan Weng, Guangyong Zhang, and Qianjin Xiong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 9, pp. 819–822 (2010)
 • Lin Cheng, He Wen, Xiaoping Zheng, Hanyi Zhang, and Yili Guo

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 9, pp. 823–830 (2010)
 • Jianjun Yu and Xiang Zhou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 9, pp. 831–836 (2010)
 • J.-X. Cai, Y. Cai, C. R. Davidson, D. G. Foursa, A. Lucero, O. Sinkin, W. Patterson, A. Pilipetskii, G. Mohs, and Neal S. Bergano

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 9, pp. 837–843 (2010)
 • Nan Chi, Wuliang Fang, Yufeng Shao, Junwen Zhang, Bo Huang, Jiangbo Zhu, and Li Tao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 9, pp. 844–851 (2010)
 • Chongjin Xie

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 9, pp. 852–855 (2010)
 • Junwen Zhang, Yufeng Shao, Wuliang Fang, Bo Huang, Li Tao, Jiangbo Zhu, and Nan Chi

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 9, pp. 856–858 (2010)
 • Bo Huang, Nan Chi, Yufeng Shao, Junwen Zhang, Jiangbo Zhu, Wei Li, and Wen Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 9, pp. 859–862 (2010)
 • Wenke Yu, Caiyun Lou, Xiaofan Zhao, and Dan Lu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 9, pp. 863–870 (2010)
 • Xiang Zhou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 9, pp. 871–874 (2010)
 • Hongwei Chen, Chao Tang, Feifei Yin, Minghua Chen, and Shizhong Xie

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 9, pp. 875–880 (2010)
 • Jing Shao, Wei Li, and Xiaojun Liang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 9, pp. 881–883 (2010)
 • Lumin Zhang, Yi Dong, Zhaohui Li, Hao He, and Weisheng Hu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 9, pp. 884–887 (2010)
 • Xiyang Li, Pingzhi Fan, and Xianfu Lei

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 9, pp. 888–893 (2010)
 • Yaojun Qiao, Zhansheng Wang, and Yuefeng Ji

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 9, pp. 894–898 (2010)
 • Yufeng Shao, Junwen Zhang, Wuliang Fang, Shumin Zou, Xinying Li, Bo Huang, Nan Chi, and Siyuan Yu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 9, pp. 899–901 (2010)
 • Yinbo Qian, Minming Zhang, Deming Liu, Lei Deng, and Kang Yang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 9, pp. 902–905 (2010)
 • Bingbing Wu, Jian Wu, Kun Xu, Xiaobin Hong, Junyi Zhang, and Jintong Lin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 9, pp. 906–908 (2010)
 • Yuan Fang, Xiao Liu, Xi Zheng, Chunning Hou, Wuliang Fang, Bo Huang, Xinying Li, Shumin Zou, Junwen Zhang, Yufeng Shao, and Nan Chi

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 9, pp. 909–917 (2010)
 • Alan E. Willner, Lin Zhang, Yang Yue, and Xiaoxia Wu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 8, Iss. 9, pp. 918–923 (2010)
 • Siyuan Yu
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings