OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 9, Iss. 4 — Apr. 10, 2011
 • pp: 40201–42701
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 4, pp. 040201– (2011)
 • Chunyan Shi, Rong Wei, Zichao Zhou, Tang Li, and Yuzhu Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 4, pp. 040202– (2011)
 • Xiaoqing Gong and Guangcan Yang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 4, pp. 040601– (2011)
 • Long Zheng, Xia Zhang, Xiaomin Ren, Huifang Ma, Lei Shi, Yamiao Wang, and Yongqing Huang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 4, pp. 040602– (2011)
 • Xuejiao Ma and Chaoqin Gan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 4, pp. 040603– (2011)
 • Jianjun Ma, Yasser Chiniforooshan, Huacai Chen, Jiahua Chen, Wojtek J. Bock, and Andrea Cusano

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 4, pp. 040901– (2011)
 • Huadong Zheng, Tao Wang, Linmao Dai, and Yingjie Yu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 4, pp. 041001– (2011)
 • Qiguang Miao, Cheng Shi, Pengfei Xu, Mei Yang, and Yaobo Shi

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 4, pp. 041002– (2011)
 • Zhiliang Zhou, Yan Yuan, Xiangli Bin, and Qian Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 4, pp. 041003– (2011)
 • Xiaoping Wang, Tianxu Zhang, and Xiaoyu Yang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 4, pp. 041101– (2011)
 • Ximing Ren and Li Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 4, pp. 041401– (2011)
 • Zhi Yang, Xiaohong Hu, Yishan Wang, Wei Zhang, and Wei Zhao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 4, pp. 041402– (2011)
 • Zhengbo Wang, Xiaokai Lv, and Jingbiao Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 4, pp. 041403– (2011)
 • Tongjian Cai, Yunqi Liu, Xiaobei Zhang, and Tingyun Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 4, pp. 041404– (2011)
 • Hu Xiao, Xiaolin Wang, Yanxing Ma, Bing He, Pu Zhou, Jun Zhou, and Xiaojun Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 4, pp. 041405– (2011)
 • Fangqin Li, Nan Zong, Zhichao Wang, Lin Han, Yong Bo, Qinjun Peng, Dafu Cui, and Zuyan Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 4, pp. 041406– (2011)
 • Zhuanxian Xiong, Yun Long, Huixing Xiao, Xi Zhang, Lingxiang He, and Baolong Lv

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 4, pp. 041407– (2011)
 • Ting Yu, Shijiang Shu, and Weibiao Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 4, pp. 041408– (2011)
 • Yuchuan Yang, Hui Luo, Xiao Wang, Fuquan Li, Xiaojun Huang, Bin Feng, and Feng Jing

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 4, pp. 041601– (2011)
 • Jingwei Guo, Hui Huang, Xiaomin Ren, Xin Yan, Shiwei Cai, Yongqing Huang, Qi Wang, Xia Zhang, and Wei Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 4, pp. 041701– (2011)
 • Nunu Ren, Heng Zhao, Shouping Zhu, Xiaochao Qu, Hongliang Liu, Zhenhua Hu, Jimin Liang, and Jie Tian

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 4, pp. 041901– (2011)
 • Jinping Yao, Yao Li, and Ya Cheng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 4, pp. 041902– (2011)
 • Jun Xie, Yuping Chen, Wenjie Lu, and Xianfeng Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 4, pp. 042501– (2011)
 • Hongliang Ren, Jianping Ma, Hao Wen, Yali Qin, Zhefu Wu, Weisheng Hu, Chun Jiang, and Yaohui Jin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 4, pp. 042701– (2011)
 • Jiansong Zhang and Aixi Chen
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings