OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 9, Iss. 5 — May. 10, 2011
 • pp: 50101–53301
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 5, pp. 050101– (2011)
 • Wei Gong, Jun Li, Feiyue Mao, and Jinye Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 5, pp. 050201– (2011)
 • Jun Xie, Changjian Dai, and Ming Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 5, pp. 050601– (2011)
 • Qi Tang, Lin Chen, Jiangnan Xiao, and Zizheng Cao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 5, pp. 050602– (2011)
 • Tian Zhao, Yuan Gong, Yunjiang Rao, Yu Wu, Zengling Ran, and Huijuan Wu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 5, pp. 050603– (2011)
 • Huizhen Xu, Jian Wu, Yitang Dai, Cong Xu, and Jintong Lin

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 5, pp. 050604– (2011)
 • Xiaowei Shen, Xinwan Li, Linjie Zhou, Zehua Hong, Xiaocao Yu, Ying Zhang, and Jianping Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 5, pp. 050605– (2011)
 • Huifeng Bai and Yuefeng Ji

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 5, pp. 051001– (2011)
 • Xiaoping Wang, Tianxu Zhang, Luxin Yan, Man Wang, and Jiawei Wu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 5, pp. 051002– (2011)
 • Xue Yuan, Yongduan Song, and Xueye Wei

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 5, pp. 051003– (2011)
 • Weixian Qian, Qian Chen, and Guohua Gu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 5, pp. 051201– (2011)
 • Xudong Yu, Yu Wang, Guo Wei, Pengfei Zhang, and Xingwu Long

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 5, pp. 051202– (2011)
 • Jianji Dong, Yuan Yu, Xinliang Zhang, and Dexiu Huang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 5, pp. 051401– (2011)
 • Yanan Ma, Bin Luo, Lianshan Yan, Wei Pan, Xihua Zou, Jia Ye, Anlin Yi, and Di Zheng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 5, pp. 051402– (2011)
 • Q. Nadeem and S. J. Na

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 5, pp. 051403– (2011)
 • Hua Tan, Fengying Zhang, Jing Chen, Xin Lin, and Weidong Huang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 5, pp. 051901– (2011)
 • Meng Shi, Hua Li, Mei Pan, Fufang Su, Lili Ma, Peigao Han, and Hezhou Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 5, pp. 051902– (2011)
 • Ping Zhou and Dianyuan Fan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 5, pp. 051903– (2011)
 • Jun Liu, Kotaro Okamura, Yuichiro Kida, and Takayoshi Kobayashi

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 5, pp. 052201– (2011)
 • Shuqing Zhang, Qi Wang, Dongyuan Zhu, Runshun Li, and Chang Liu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 5, pp. 052301– (2011)
 • Ying He, Xia Zhang, Yanfang Yang, and Chunfang Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 5, pp. 052302– (2011)
 • Xiubao Sui, Lianfa Bai, Qian Chen, and Guohua Gu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 5, pp. 052501– (2011)
 • Jian Sun, Kuanjun Peng, Lu Zhu, Zuofu Hu, Qian Dai, Xiqing Zhang, and Yongsheng Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 5, pp. 053101– (2011)
 • Yuan Zhao, Mingyu Sheng, Yuxiang Zheng, and Liangyao Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 5, pp. 053102– (2011)
 • Xiaodong Wang, Liang Feng, Shenjin Wei, Huanfeng Zhu, Kun Chen, Da Xu, Ying Zhang, and Jing Li

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 5, pp. 053301– (2011)
 • Chenyang Fu, Kaida Xiao, Dimosthenis Karatzas, and Sophie Wuerger
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings