OSA's Digital Library

Chinese Optics Letters

Chinese Optics Letters

| PUBLISHED MONTHLY BY CHINESE LASER PRESS AND DISTRIBUTED BY OSA

 • Vol. 9, Iss. 9 — Sep. 10, 2011
 • pp: 90501–93301
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 9, pp. 09270– (2011)
 • Yunxia Ping, Chaomin Zhang, and Jianbao Wu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 9, pp. 090501– (2011)
 • Junhua Li, Qiang Kan, Chunxia Wang, and Hongda Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 9, pp. 090601– (2011)
 • Sihua Li, Zhujun Wan, Jing Xu, Shaolong Zhong, and Yaming Wu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 9, pp. 090602– (2011)
 • Xuyou Li, Hanrui Yang, Qiuli Zheng, Jinhui Hao, and Wei Hong

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 9, pp. 090603– (2011)
 • Sensen Li, Shou Liu, Xiangsu Zhang, and Xuechang Ren

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 9, pp. 090604– (2011)
 • Yuan Liu, Jiqiao Liu, and Weibiao Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 9, pp. 090605– (2011)
 • Guodong Wang and Yunjian Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 9, pp. 090606– (2011)
 • Jinghua Zhang, Xueguang Qiao, Manli Hu, Zhongyao Feng, Hong Gao, Yang Yang, and Rui Zhou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 9, pp. 090607– (2011)
 • Jinghua Zhang, Xueguang Qiao, Manli Hu, Zhongyao Feng, Hong Gao, Yang Yang, and Rui Zhou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 9, pp. 090608– (2011)
 • Jae-Ho Han and J. U. Kang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 9, pp. 091201– (2011)
 • Min Gao, Zuoren Dong, Zhenglan Bian, Qing Ye, Zujie Fang, and Ronghui Qu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 9, pp. 091401– (2011)
 • Zhen Li, Jun Zhou, Bing He, Xijia Gu, Yunrong Wei, Jingxing Dong, and Qihong Lou

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 9, pp. 091402– (2011)
 • Hui Gao, Xun Sun, Xinguang Xu, Baoan Liu, Mingxia Xu, and Xian Zhao

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 9, pp. 091403– (2011)
 • Bo Lu, Thibault Vogt, Xinxing Liu, Xiaoji Zhou, and Xuzong Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 9, pp. 091404– (2011)
 • Jingjing Wang, Xiaobo Wang, Bo He, Liantuan Xiao, and Suotang Jia

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 9, pp. 091405– (2011)
 • Guoliang Chen, Chun Gu, Lixin Xu, Huan Zheng, and Hai Ming

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 9, pp. 091406– (2011)
 • Xiaojin Cheng, Jianqiu Xu, Yin Hang, Guangjun Zhao, and Shuaiyi Zhang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 9, pp. 091407– (2011)
 • Shijiang Shu, Ting Yu, Rongtao Liu, Junyan Hou, Xia Hou, and Weibiao Chen

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 9, pp. 091601– (2011)
 • Fangfang Wang, Wenbin Li, Qiushi Huang, Jingtao Zhu, Baozhong Mu, and Zhanshan Wang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 9, pp. 091602– (2011)
 • Yuchong Ding, Guangjun Zhao, Yosuke Nakai, and Taiju Tsuboi

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 9, pp. 092201– (2011)
 • Chunyan Shi, Jiahu Yuan, Fan Wu, and Yongjian Wan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 9, pp. 092301– (2011)
 • Xiaodong Yuan, Ken Liu, Weimin Ye, and Chun Zeng

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 9, pp. 092901– (2011)
 • Chunxia Feng, Lihua Huang, Jianbo Wang, Yongkai Zhao, and Huijie Huang

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 9, pp. 093101– (2011)
 • Tingting Jia, Shengming Zhou, Hui Lin, Hao Teng, Xiaorui Hou, Jianqi Liu, Jun Huang, Min Zhang, Jianfeng Wang, and Ke Xu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 9, pp. 093102– (2011)
 • Ying Wang, Yuanan Zhao, Jianda Shao, and Zhengxiu Fan

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 9, pp. 093201– (2011)
 • Zehua Wu, Nan Zhang, Mingwei Wang, and Xiaonong Zhu

 • Chinese Optics Letters, Vol. 9, Iss. 9, pp. 093301– (2011)
 • Zhongning Huang, Haisong Xu, and M. Ronnier Luo
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings