OSA's Digital Library

Journal of Lightwave Technology

Journal of Lightwave Technology

| A JOINT IEEE/OSA PUBLICATION

 • Vol. 30, Iss. 6 — Mar. 15, 2012
 • pp: 821–927
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 6, pp. 821–828 (2012)
 • Wenquan Xing, Jinxu Bai, and Yanfeng Li

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 6, pp. 829–833 (2012)
 • Zhen Gao, Linfang Shen, Erping Li, Lili Xu, and Zhuoyuan Wang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 6, pp. 834–840 (2012)
 • Tien-Tsorng Shih, Pei-Hao Tseng, Yune-Yu Lai, and Wood-Hi Cheng

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 6, pp. 841–845 (2012)
 • Zhi Feng Zhang and Xiao Ming Tao

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 6, pp. 846–852 (2012)
 • Yubo Li, Weijian Chen, Di Chen, Yuxiao Zeng, Hongwei Lu, and Jianyi Yang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 6, pp. 853–863 (2012)
 • Hung Nguyen Tan, Quang Nguyen-The, Motoharu Matsuura, and Naoto Kishi

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 6, pp. 864–875 (2012)
 • Xin Liu, Kerim Fouli, Rui Kang, and Martin Maier

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 6, pp. 876–885 (2012)
 • Tong Shao, Flora Parésys, Ghislaine Maury, Yannis Le Guennec, and Béatrice Cabon

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 6, pp. 886–892 (2012)
 • Benjamin G. Lee, Daniel M. Kuchta, Fuad E. Doany, Clint L. Schow, Petar Pepeljugoski, Christian Baks, Thierry F. Taunay, Benyuan Zhu, Man F. Yan, George E. Oulundsen, Durgesh S. Vaidya, Wenlin Luo, and Neinyi Li

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 6, pp. 893–905 (2012)
 • Mohammad Nurujjaman, Mehdi Sharifi-Rayeni, Chadi Assi, and Martin Maier

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 6, pp. 906–912 (2012)
 • Patrick Dumais

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 6, pp. 913–920 (2012)
 • Keiji Okamoto, Tatsuya Okamoto, Xinyu Fan, Fumihiko Ito, Yohei Sakamaki, and Toshikazu Hashimoto

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 30, Iss. 6, pp. 921–927 (2012)
 • Szu-Ming Yeh, Sheng-Lung Huang, Yi-Jen Chiu, Hidenori Taga, Pi Ling Huang, Yi-Chung Huang, Yu-Kuan Lu, Jui-Pin Wu, Wei-Lun Wang, De-Ming Kong, Kuang-Yao Huang, Jau-Sheng Wang, Pochi Yeh, and Wood-Hi Cheng
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings