OSA's Digital Library

Journal of Lightwave Technology

Journal of Lightwave Technology

| A JOINT IEEE/OSA PUBLICATION

 • Vol. 31, Iss. 12 — Jun. 15, 2013
 • pp: 1845–2035
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 12, pp. 1845–1855 (2013)
 • M. Irfan Anis, N. Amaya, G. Zervas, S. Pinna, M. Scaffardi, F. Fresi, A. Bogoni, R. Nejabati, and D. Simeonidou

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 12, pp. 1856–1866 (2013)
 • Hossam M. H. Shalaby

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 12, pp. 1867–1876 (2013)
 • Kengo Mizote, Hiroki Kishikawa, Nobuo Goto, and Shin-ichiro Yanagiya

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 12, pp. 1877–1883 (2013)
 • Mehdi Hajizadegan, Vahid Ahmadi, and Maryam Sakhdari

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 12, pp. 1884–1889 (2013)
 • Fang-Jie Shu, Chang-Ling Zou, and Fang-Wen Sun

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 12, pp. 1890–1898 (2013)
 • Pierre Pottier and Muthukumaran Packirisamy

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 12, pp. 1899–1905 (2013)
 • Yijiang Chen, Hamid Hemmati, and Raphael Some

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 12, pp. 1906–1913 (2013)
 • Xuegui Song and Julian Cheng

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 12, pp. 1914–1920 (2013)
 • X. Q. Jin, J. Groenewald, E. Hugues-Salas, R. P. Giddings, and J. M. Tang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 12, pp. 1921–1928 (2013)
 • Hui Li, Lan Bi, Rui Wang, Lijing Li, Zhili Lin, and Chunxi Zhang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 12, pp. 1929–1934 (2013)
 • Chien-Hung Yeh, Chi-Wai Chow, Yu-Fu Wu, Sung-Ping Huang, Yen-Liang Liu, and Ci-Ling Pan

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 12, pp. 1935–1940 (2013)
 • Jun Zou, Xianxin Jiang, Xiang Xia, Tingting Lang, and Jian-Jun He

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 12, pp. 1941–1945 (2013)
 • Kuo-Ju Chen, Hsin-Chu Chen, Min-Hsiung Shih, Chao-Hsun Wang, Hsin-Han Tsai, Shih-Hsuan Chien, Chien Chung Lin, and Hao-Chung Kuo

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 12, pp. 1946–1953 (2013)
 • Yasser Shamsollahi, Mohammad Kazem Moravvej-Farshi, and Majid Ebnali-Heidari

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 12, pp. 1954–1959 (2013)
 • Xuping Zhang, Junhui Hu, and Yixin Zhang

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 12, pp. 1960–1964 (2013)
 • Kung-Shu Hsu, Tzu-Ting Chiu, Po-Tsung Lee, and Min-Hsiung Shih

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 12, pp. 1965–1972 (2013)
 • Hirotaka Ono, Toshio Watanabe, Kenya Suzuki, Atsushi Mori, Tetsuo Takahashi, and Tadashi Sakamoto

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 12, pp. 1973–1979 (2013)
 • Yusheng Bian, Zheng Zheng, Xin Zhao, Lei Liu, Yalin Su, Jing Xiao, Jiansheng Liu, Jinsong Zhu, and Tao Zhou

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 12, pp. 1980–1986 (2013)
 • Mo Chen, Zhou Meng, and Huijuan Zhou

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 12, pp. 1987–1993 (2013)
 • Huai Zheng, Sheng Liu, and Xiaobing Luo

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 12, pp. 1994–2000 (2013)
 • Freddy Susanto Tan, Okihiro Sugihara, and Toshikuni Kaino

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 12, pp. 2001–2007 (2013)
 • Feng Feng, Ian H. White, and Timothy D. Wilkinson

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 12, pp. 2008–2017 (2013)
 • Ralf Deiterding, Roland Glowinski, Hilde Oliver, and Stephen Poole

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 12, pp. 2018–2028 (2013)
 • Anu Mercian, Michael P. McGarry, and Martin Reisslein

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 12, pp. 2029–2035 (2013)
 • Dilip Kumar Gayen and Tanay Chattopadhyay

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 12, pp. 2036–2042 (2013)
 • Hsiang-Han Hsu, Takaaki Ishigure, and Shigeru Nakagawa

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 12, pp. 2043–2049 (2013)
 • Alon Nafta, Pontus Johannisson, and Mark Shtaif
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings