OSA's Digital Library

Journal of Lightwave Technology

Journal of Lightwave Technology

| A JOINT IEEE/OSA PUBLICATION

 • Vol. 31, Iss. 20 — Oct. 15, 2013
 • pp: 3221–3330
Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 20, pp. 3221–3228 (2013)
 • Xuan Tang, Zhengyuan Xu, and Zabih Ghassemlooy

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 20, pp. 3229–3236 (2013)
 • Napoleão S. Ribeiro, Cristiano M. Gallep, and Evandro Conforti

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 20, pp. 3237–3242 (2013)
 • Ze Dong, Hung Chang Chien, Zhensheng Jia, and Xinying Li

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 20, pp. 3243–3250 (2013)
 • Yuechun Shi, Simin Li, Lianyan Li, Renjia Guo, Tingting Zhang, Liu Rui, Weichun Li, Linlin Lu, Tang Song, Yating Zhou, Jingsi Li, and Xiangfei Chen

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 20, pp. 3251–3257 (2013)
 • Elena Sinchenko, W. E. Keith Gibbs, Alexander P. Mazzolini, and Paul R. Stoddart

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 20, pp. 3258–3266 (2013)
 • Takahiro Kodama, Naoya Wada, Gabriella Cincotti, and Ken-ichi Kitayama

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 20, pp. 3267–3276 (2013)
 • Sang Hyun Lee, Kang-Il Ahn, and Jae Kyun Kwon

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 20, pp. 3277–3288 (2013)
 • Christian Sánchez, Jinlong Wei, Beatriz Ortega, and José Capmany

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 20, pp. 3289–3301 (2013)
 • Lei Guo, Weigang Hou, Zeyu Zheng, Xiaoxue Gong, and Size Lv

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 20, pp. 3302–3308 (2013)
 • Thomas Q. Wang, Y. Ahmet Sekercioglu, Adrian Neild, and Jean Armstrong

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 20, pp. 3309–3314 (2013)
 • Emil Kleijn, Meint K. Smit, and Xaveer J. M. Leijtens

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 20, pp. 3315–3322 (2013)
 • Alireza Gholipour, Reza Faraji-Dana, Guy A. E. Vandenbosch, and Safieddin Safavi-Naeini

 • Journal of Lightwave Technology, Vol. 31, Iss. 20, pp. 3323–3330 (2013)
 • Xudong Wang, Erwin H. W. Chan, and Robert A. Minasian
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings