OSA's Digital Library

Journal of the Optical Society of America B

Journal of the Optical Society of America B

| OPTICAL PHYSICS

 • Vol. 21, Iss. 7 — Jul. 1, 2004
 • pp: 1273–1407

Optics InfoBase > JOSA B > Volume 21 > Issue 7 > Table of Contents

Click for help

Articles Sorted by Page Range

 • JOSA B, Vol. 21, Iss. 7, pp. 1273–1279 (2004)
 • Frank C. De Lucia

 • JOSA B, Vol. 21, Iss. 7, pp. 1280–1288 (2004)
 • Toshio Fukaya and Junji Tominaga

 • JOSA B, Vol. 21, Iss. 7, pp. 1289–1293 (2004)
 • Xiaodong Xu, Zhiwei Zhao, Pingxin Song, Guoqing Zhou, Jun Xu, and Peizhen Deng

 • JOSA B, Vol. 21, Iss. 7, pp. 1294–1301 (2004)
 • Ed McKenna, Jiuzhi Xue, Angelo Verdoni, Mike Yetzbacher, Regis Fan, and Alan Mickelson

 • JOSA B, Vol. 21, Iss. 7, pp. 1302–1304 (2004)
 • Kazuhiko Ogusu, Hongpu Li, and Michihiko Kitao

 • JOSA B, Vol. 21, Iss. 7, pp. 1305–1317 (2004)
 • Xiaolei Shi and Lambertus Hesselink

 • JOSA B, Vol. 21, Iss. 7, pp. 1318–1327 (2004)
 • Lei S. Meng, Peter A. Roos, and John L. Carlsten

 • JOSA B, Vol. 21, Iss. 7, pp. 1328–1347 (2004)
 • Jerry I. Dadap, Jie Shan, and Tony F. Heinz

 • JOSA B, Vol. 21, Iss. 7, pp. 1348–1353 (2004)
 • Zhengping Wang, Guibao Xu, Junhai Liu, Dawei Hu, Xinguang Xu, Jiyang Wang, and Zongshu Shao

 • JOSA B, Vol. 21, Iss. 7, pp. 1354–1357 (2004)
 • Carmel Rotschild, Oren Cohen, Ofer Manela, Tal Carmon, and Mordechai Segev

 • JOSA B, Vol. 21, Iss. 7, pp. 1358–1363 (2004)
 • Peng Xue and Guang-Can Guo

 • JOSA B, Vol. 21, Iss. 7, pp. 1364–1368 (2004)
 • Jun Qian, Hui-Fang Zhang, Jin-Yue Gao, and Jun Qian

 • JOSA B, Vol. 21, Iss. 7, pp. 1369–1378 (2004)
 • Manda Sankari, Pragada V. Kiran Kumar, and Manda V. Suryanarayana

 • JOSA B, Vol. 21, Iss. 7, pp. 1379–1386 (2004)
 • Jianming Dai, Jiangquan Zhang, Weili Zhang, and D. Grischkowsky

 • JOSA B, Vol. 21, Iss. 7, pp. 1387–1390 (2004)
 • Josh Thornes, Phillip Poon, and Matthew E. Anderson

 • JOSA B, Vol. 21, Iss. 7, pp. 1391–1396 (2004)
 • Hyyong Suk, Hae June Lee, and In Soo Ko

 • JOSA B, Vol. 21, Iss. 7, pp. 1397–1402 (2004)
 • Xiuping Xie, Andrew M. Schober, Carsten Langrock, Rostislav V. Roussev, Jonathan R. Kurz, and Martin M. Fejer

 • JOSA B, Vol. 21, Iss. 7, pp. 1403–1407 (2004)
 • E. Ikonen
Click for help

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings