OSA's Digital Library

Optics Express

Optics Express

 • Editor: Andrew Weiner
 • Vol. 23, Iss. 1 — Jan. 12, 2015
 • pp: 1–619

Optics InfoBase > Optics Express > Volume 23 > Issue 1 > Table of Contents

Topics in this Issue

 
 • Atmospheric and Oceanic Optics
 • Diffraction and Gratings
 • Fiber Optics
 • Geometric Optics
 • Holography
 • Imaging Systems
 • Instrumentation, Measurement, and Metrology
 • Integrated Optics
 • Laser Microfabrication
 • Lasers and Laser Optics
 • Materials
 • Metamaterials
 • Microscopy
 • Nonlinear Optics
 • Optical Communications
 • Optical Devices
 • Optical Trapping and Manipulation
 • Optoelectronics
 • Plasmonics
 • Sensors
 • Terahertz Optics
 • Thin Films
 • Vision, Color, and Visual Optics
 • X-ray Optics
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Introduction

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 484–491 (2015)
 • N. Akhmediev and Yaroslav Kartashov

NONLINEAR PHOTONICS 2014

Fiber Optics

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 143–153 (2015)
 • Gihan Weerasekara, Akihiro Tokunaga, Hiroki Terauchi, Marc Eberhard, and Akihiro Maruta

OPTICAL COOLING AND TRAPPING

Optical Trapping and Manipulation

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 247–252 (2015)
 • Sergey Sukhov, Alexander Shalin, David Haefner, and Aristide Dogariu

OPTICAL INTERCONNECTS (INVITED ONLY)

Fiber Optics

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 373–383 (2015)
 • M.L. Deng, N. Jiang, X. Duan, R.P. Giddings, X.W. Yi, B. Y. Cao, S. Mansoor, K. Qiu, and J.M. Tang

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 492–500 (2015)
 • Xiaogeng Xu, Enbo Zhou, Gordon Ning Liu, Tianjian Zuo, Qiwen Zhong, Liang Zhang, Yuan Bao, Xuebing Zhang, Jianping Li, and Zhaohui Li

Integrated Optics

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 360–372 (2015)
 • Yu Li and Andrew W. Poon

SPACE-DIVISION MULTIPLEXING (INVITATION ONLY)

Fiber Optics

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 55–60 (2015)
 • Georg Rademacher, Stefan Warm, and Klaus Petermann

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 183–194 (2015)
 • Koji Igarashi, Daiki Souma, Koki Takeshima, and Takehiro Tsuritani

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 224–234 (2015)
 • Bin Huang, Nicolas K. Fontaine, Roland Ryf, Binbin Guan, Sergio G. Leon-Saval, R. Shubochkin, Y. Sun, R. Lingle, and Guifang Li

Optical Communications

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 235–246 (2015)
 • R. Ryf, N. K. Fontaine, H. Chen, B. Guan, B. Huang, M. Esmaeelpour, A. H. Gnauck, S. Randel, S.J.B. Yoo, A.M.J. Koonen, R. Shubochkin, Y. Sun, and R. Lingle

REGULAR PAPERS

Atmospheric and Oceanic Optics

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 33–54 (2015)
 • Vincent Vantrepotte, François-Pierre Danhiez, Hubert Loisel, Sylvain Ouillon, Xavier Mériaux, Arnaud Cauvin, and David Dessailly

Diffraction and Gratings

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 413–421 (2015)
 • Walter Harm, Stefan Bernet, Monika Ritsch-Marte, Irina Harder, and Norbert Lindlein

Fiber Optics

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 195–204 (2015)
 • Angelo Sampaolo, Pietro Patimisco, Jason M. Kriesel, Frank K. Tittel, Gaetano Scamarcio, and Vincenzo Spagnolo

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 312–329 (2015)
 • G. T. Jasion, J. S. Shrimpton, Y. Chen, T. Bradley, D. J. Richardson, and F. Poletti

Geometric Optics

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 330–339 (2015)
 • Gaurav Bose, Heikki J. Hyvärinen, Jani Tervo, and Jari Turunen

Holography

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 26–32 (2015)
 • A. Grinenko, M. P. MacDonald, C. R. P. Courtney, P. D. Wilcox, C. E. M. Demore, S. Cochran, and B. W. Drinkwater

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 172–182 (2015)
 • Youngmin Kim, Elena Stoykova, Hoonjong Kang, Sunghee Hong, Joosup Park, Jiyong Park, and Jisoo Hong

Imaging Systems

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 301–311 (2015)
 • A. Hilger, N. Kardjilov, I. Manke, C. Zendler, K. Lieutenant, K. Habicht, J. Banhart, and M. Strobl

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 401–412 (2015)
 • Lianlin Li, Fang Li, Tie Jun Cui, and Kan Yao

Instrumentation, Measurement, and Metrology

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 101–109 (2015)
 • Lei Yu, Shu-rong Wang, Guan-yu Lin, and Dian-sheng Cao

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 384–400 (2015)
 • Zhen Liu, Xiaojing Li, Fengjiao Li, and Guangjun Zhang

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 464–470 (2015)
 • Jeong Il Mun, Taeyong Jo, Taiwook Kim, and Heui Jae Pahk

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 512–522 (2015)
 • Weiwen Zou, Shuo Yang, Xin Long, and Jianping Chen

Integrated Optics

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 121–129 (2015)
 • H. D. Liang, S. K. Vanga, J. F. Wu, B. Q. Xiong, C. Y. Yang, A. A. Bettiol, and M. B. H. Breese

Laser Microfabrication

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 61–71 (2015)
 • Sandra Höhm, Marcel Herzlieb, Arkadi Rosenfeld, Jörg Krüger, and Jörn Bonse

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 86–100 (2015)
 • Ben McMillen and Yves Bellouard

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 165–171 (2015)
 • Shigeki Matsuo and Shuichi Hashimoto

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 422–430 (2015)
 • Raymond C. Y. Auyeung, Heungsoo Kim, Scott Mathews, and Alberto Piqué

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 452–463 (2015)
 • Man-Hong Lai, Dinusha S. Gunawardena, Kok-Sing Lim, Hang-Zhou Yang, and Harith Ahmad

Lasers and Laser Optics

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 154–164 (2015)
 • Peiguang Yan, Rongyong Lin, Shuangchen Ruan, Aijiang Liu, and Hao Chen

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 205–210 (2015)
 • Yadong Wang, Dong Mao, Xuetao Gan, Lei Han, Chaojie Ma, Teli Xi, Yi Zhang, Wuyun Shang, Shijia Hua, and Jianlin Zhao

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 284–291 (2015)
 • Eun-Gu Lee, Sil-Gu Mun, Sang Soo Lee, Jyung Chan Lee, and Jong Hyun Lee

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 340–348 (2015)
 • Tianye Huang, Xiaohui Li, Perry Ping Shum, Qi Jie Wang, Xuguang Shao, Lulu Wang, Huizi Li, Zhifang Wu, and Xinyong Dong

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 471–476 (2015)
 • M. Tokurakawa, J. M. O. Daniel, C. S. Chenug, H. Liang, and W. A. Clarkson

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 501–511 (2015)
 • Kan Wu, Xiaohui Li, Yonggang Wang, Qi Jie Wang, Perry Ping Shum, and Jianping Chen

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 536–544 (2015)
 • Yuhong Yao and Wayne H. Knox

Materials

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 19–25 (2015)
 • Guohong Liang, Wenbo Yan, Donghui Wang, Lihong Shi, Xuju Jiang, Zujian Shang, Fangdong Zhang, Fangfang Jia, Shaobei Li, Min Li, Lixia Zhang, Jianli Jing, Meng Wu, Yuwei Zhang, Guifeng Chen, and Hongjian Chen

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 264–273 (2015)
 • Adam C. Urness, Ken Anderson, Chungfang Ye, William L. Wilson, and Robert R. McLeod

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 445–451 (2015)
 • Uday K. Chettiar and Nader Engheta

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 552–558 (2015)
 • Xin Zhang, Jiyong Yao, Wenlong Yin, Yong Zhu, Yicheng Wu, and Chuangtian Chen

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 570–579 (2015)
 • Daniel Albach and Jean-Christophe Chanteloup

Metamaterials

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 110–120 (2015)
 • Kenyu Ling, Minyeong Yoo, Wenjing Su, Kyeongseob Kim, Benjamin Cook, Manos M. Tentzeris, and Sungjoon Lim

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 545–551 (2015)
 • Chao Zeng, Yudong Cui, and Xueming Liu

Microscopy

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 211–223 (2015)
 • Fabian Bergermann, Lucas Alber, Steffen J. Sahl, Johann Engelhardt, and Stefan W. Hell

Nonlinear Optics

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 349–359 (2015)
 • Shihua Chen, Jose M. Soto-Crespo, and Philippe Grelu

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 431–444 (2015)
 • Alexandre S. Goy, Konstantinos G. Makris, and Demetri Psaltis

Optical Communications

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 13–18 (2015)
 • Lijia Zhang, Bo Liu, Xiangjun Xin, and Yongjun Wang

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 611–619 (2015)
 • Jianfeng Li, Zhitong Huang, Xiaoshuang Liu, and Yuefeng Ji

Optical Devices

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 1–12 (2015)
 • Xinrong Hu, Qiang Sun, Jing Li, Chun Li, Ying Liu, and Jianzhong Zhang

Optoelectronics

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 72–85 (2015)
 • Joshua Hendrickson, Richard Soref, Julian Sweet, and Arka Majumdar

Plasmonics

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 130–142 (2015)
 • Linhan Lin and Yasha Yi

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 253–263 (2015)
 • Tingting Wu, Perry Ping Shum, Yunxu Sun, Xuguang Shao, and Tianye Huang

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 292–300 (2015)
 • Yi-Jang Hsu and Yinchieh Lai

Sensors

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 477–483 (2015)
 • Yoshiaki Matoba, Yoshihiro Taguchi, and Yuji Nagasaka

Terahertz Optics

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 274–283 (2015)
 • Yi Pan and Steven R. Andrews

Thin Films

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 559–569 (2015)
 • Yanyan Feng, Ningning Dong, Gaozhong Wang, Yuanxin Li, Saifeng Zhang, Kangpeng Wang, Long Zhang, Werner J. Blau, and Jun Wang

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 580–596 (2015)
 • Thomine Stolberg-Rohr and Gary J. Hawkins

Vision, Color, and Visual Optics

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 597–610 (2015)
 • Min Huang, Guihua Cui, Manuel Melgosa, Manuel Sánchez-Marañón, Changjun Li, M. Ronnier Luo, and Haoxue Liu

X-ray Optics

 • Optics Express Vol. 23, Iss. 1, pp. 523–535 (2015)
 • Adrian Sarapata, Marian Willner, Marco Walter, Thomas Duttenhofer, Konradin Kaiser, Pascal Meyer, Christian Braun, Alexander Fingerle, Peter B. Noël, Franz Pfeiffer, and Julia Herzen
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings

Announcements

More News