OSA's Digital Library

Photonics Research

Photonics Research

| A joint OSA/Chinese Laser Press publication

 • Editor: Zhiping Zhou
 • Vol. 3, Iss. 2 — Apr. 1, 2015
 • pp: 28–47
 • Feat. pp: A1–A78

Topics in this Issue

 
 • Fiber Lasers
 • Optical Vortices
 • Photonic Crystals
 • Scattering
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

PHOTONICS BASED ON TWO DIMENSIONAL MATERIALS

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 2, pp. PBTD1–PBTD1 (2015)
 • Han Zhang, Zhipei Sun, and Jun Wang

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 2, pp. A1–A9 (2015)
 • Chengmin Gao, Xin Zhao, Jun Yao, Xiao-Qing Yan, Xiang-Tian Kong, Yongsheng Chen, Zhi-Bo Liu, and Jian-Guo Tian

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 2, pp. A10–A20 (2015)
 • Shuxian Wang, Haohai Yu, and Huaijin Zhang

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 2, pp. A21–A24 (2015)
 • Jingjuan Zhou, Aiping Luo, Zhichao Luo, Xudong Wang, Xinhuan Feng, and Bai-ou Guan

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 2, pp. A25–A29 (2015)
 • Fei Lou, Ruwei Zhao, Jingliang He, Zhitai Jia, Xiancui Su, Zhaowei Wang, Jia Hou, and Baitao Zhang

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 2, pp. A30–A42 (2015)
 • R. I. Woodward, R. C. T. Howe, G. Hu, F. Torrisi, M. Zhang, T. Hasan, and E. J. R. Kelleher

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 2, pp. A43–A46 (2015)
 • Dong Mao, Biqiang Jiang, Xuetao Gan, Chaojie Ma, Yu Chen, Chujun Zhao, Han Zhang, Jianbang Zheng, and Jianlin Zhao

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 2, pp. A47–A50 (2015)
 • L. C. Kong, G. Q. Xie, P. Yuan, L. J. Qian, S. X. Wang, H. H. Yu, and H. J. Zhang

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 2, pp. A51–A55 (2015)
 • Gaozhong Wang, Saifeng Zhang, Xiaoyan Zhang, Long Zhang, Ya Cheng, Daniel Fox, Hongzhou Zhang, Jonathan N. Coleman, Werner J. Blau, and Jun Wang

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 2, pp. A56–A63 (2015)
 • Grzegorz Sobon

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 2, pp. A64–A68 (2015)
 • Y. Wu, B. C. Yao, Q. Y. Feng, X. L. Cao, X. Y. Zhou, Y. J. Rao, Y. Gong, W. L. Zhang, Z. G. Wang, Y. F. Chen, and K. S. Chiang

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 2, pp. A69–A78 (2015)
 • Ai-Ping Luo, Meng Liu, Xu-De Wang, Qiu-Yi Ning, Wen-Cheng Xu, and Zhi-Chao Luo

REGULAR PAPERS

Fiber Lasers

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 2, pp. 28–31 (2015)
 • Xueyuan Du, Hanwei Zhang, Xiaolin Wang, Pu Zhou, and Zejin Liu

Photonic Crystals

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 2, pp. 32–37 (2015)
 • Arfat Pradana and Martina Gerken

Scattering

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 2, pp. 38–43 (2015)
 • Wei Zheng, Ruisheng Zheng, Feng Huang, Honglei Wu, and Fadi Li

Optical Vortices

 • Photonics Research Vol. 3, Iss. 2, pp. 44–47 (2015)
 • Valerii P. Aksenov and Valeriy V. Kolosov
Click for help

Sort By: Topics | Page Range

Browse Journals / Lookup Meetings

Browse by Journal and Year


   


Lookup Conference Papers

Close Browse Journals / Lookup Meetings